Ralph Erskine - 2 Samuël 7:25b

"Doe, gelijk als Gij gesproken hebt."

 

Sommige mensen denken: God heeft geen enkel woord tot mij gesproken, waar ik Hem aan mag houden. Maar mens, als het Evangelie dat in de Bijbel staat aan u gepredikt wordt en er enig woord van genade in is dat op uw toestand van toepassing is, leg dan dat woord toch niet aan de kant, maar grijp het aan en pleit erop, dat God zal doen gelijk Hij gesproken heeft. Als u ook maar één belofte ziet die bij uw toestand en uw nood past, strek dan door het geloof uw hand uit en grijp Zijn Woord aan.

 

Ach, zult u zeggen, zou er een woord van God zijn, dat bij mijn toestand past? Ik ben een arm, behoeftig schepsel, en zal spoedig door gebrek aan geestelijk voedsel en door gebrek aan een volle teug van de levende wateren die uit Jeruzalem vlieten, vergaan! Wat heeft God over mij gezegd? Heeft Hij wel iets gezegd? Jazeker, Hij heeft gezegd: ‘De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen, hun tong versmacht van dorst; Ik, de HEERE, zal hen verhoren, Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen, en fonteinen in het midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten, en het dorre land tot watertochten’ (Jes. 41:17,18). Heeft Hij dit gezegd? Houd Hem dan aan Zijn Woord, pleit daarop en zeg: Heere, doe, gelijk als Gij gesproken hebt.

 

Maar wat zegt God tot míj? Ik heb geen kracht om enige plicht te doen en kan tegen geen enkele moeilijkheid op. Ik ben zó zwak! Wilt u versterkt worden? Luister dan naar wat God zegt: ‘Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht’ (2 Kor. 12:9). ‘Hij geeft de moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft’ (Jes. 40:29). Heeft de Heere dit gezegd? Pleit dan op Zijn Woord en zeg: Heere, doe, gelijk als Gij gesproken hebt.

 

Maar wat zegt God tot een arm, berooid schepsel, dat niets heeft, geen goed, geen genade, geen licht, geen leven of kracht? Hij zegt: ‘Mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus’ (Fil. 4:19). ‘De nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden, noch de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn’ (Ps. 9:19). Er is overvloed van brood in het huis van uw Vader (lees de gelijkenis van de verloren zoon). Heeft Hij dit gezegd? Pleit dan op Zijn Woord en zeg: Heere, doe, gelijk als Gij gesproken hebt.

 

Citaat uit 'Pleitend geloof', uitgegeven door Stichting De Tabernakel.
Klik hier om de hele preek te lezen.